Ultra Violet  นวัตกรรมทางเลือกสู่การฆ่าเชื้อ

หลอดอัลตราไวโอเล็ตสามารถนำประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและโรคไวรัสในอาคารสำนักงานได้หรือไม่ ถ้าสามารถใช้ได้ มีวิธีการนำมาใช้อย่างไร

Share