การทำเลเซอร์  จุดเด่นของเลเซอร์คือ ความสามารถในการรักษาอย่างเฉพาะเจาะจง ทำให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย

Share

การทำเลเซอร์  จุดเด่นของเลเซอร์คือ ความสามารถในการรักษาอย่างเฉพาะเจาะจง ทำให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย *ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปแต่ละบุคคคล

Share